Banaby.si   »   POGOJI POSLOVANJA

POGOJI POSLOVANJA

I. UVODNE DOLOČBE

Ti pogoji veljajo za nakupe v spletni trgovini, ki je na voljo na spletni strani www.banaby.si

Pogoji v nadaljevanju definirajo in določajo pravice in obveznosti prodajalca, to je podjetja Babynabytek s.r.o., s sedežem Bukovec 259, 739 85 Bukovec, IČ: 294 41 102, DIČ: CZ29441102, vpisani v trgovski register pod datoteko št. C 53377, ki se hrani na Deželnem sodišču v Ostravi in kupcu (potrošniku).

Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu z zakonodajo Češke republike. Če je pogodbena stranka potrošnik, razmerja, ki niso urejena s pogoji poslovanja, urejajo Zakon št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik in Zakon št. 634/1992 Coll., O varstvu potrošnikov. Če pogodbena stranka ni potrošnik, razmerja, ki niso urejena s pogoji poslovanja, ureja zakon št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik.

II. OPREDELITVE

Prodajalec je podjetje Babynabytek sro, s sedežem na naslovu Bukovec 259, 739 85 Bukovec, IČ: 294 41 102, vpisano v trgovski register pod datoteko št. C 53377, ki se hrani na Deželnem sodišču, kjer je Babynabytek s.r.o oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti. Gre za podjetnika, ki neposredno ali prek drugih podjetnikov kupca oskrbuje z izdelki ali opravlja storitve.

Stranko naše spletne trgovine, ki je na voljo na spletnem mestu www.babynabytek.cz, je kupec . Zaradi veljavne pravne ureditve se razlikuje med kupcem, ki je potrošnik, in kupcem, ki ni potrošnik.

Kupec potrošnik ali samo potrošnik je vsaka oseba, ki zunaj obsega svoje poslovne dejavnosti ali izven obsega samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s podjetnikom ali drugače sodeluje z njim.

Kupec, ki ni potrošnik, je podjetnik . Za podjetnika se šteje tudi vsaka oseba, ki sklepa pogodbe, povezane s svojim podjetjem, proizvodnjo ali podobnimi dejavnostmi ali neodvisnim opravljanjem svojega poklica, ali oseba, ki deluje v imenu ali na račun podjetnika.

Blago pomeni vse stvari ali storitve, ki jih ponuja spletna trgovina na spletnem naslovu www.banaby.si kupcu.

 

III. KUPOPRODAJNA POGODBA

Če je kupec potrošnik, je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe (ponudbe) namestitev ponujenega blaga s strani dobavitelja na spletni strani www.babynabytek.cz, kupoprodajna pogodba je ustvarjena s pošiljanjem naročila s strani kupca - potrošnika in prevzemom naročila s strani dobavitelja. Dobavitelj bo kupcu takoj potrdil njegovo sprejetje s informativnim sporočilom na navedeni e-poštni naslov, vendar ta potrditev ne vpliva na oblikovanje pogodbe. Pogodba, ki je nastala (vključno z dogovorjeno ceno), se lahko spremeni ali prekliče le s soglasjem strank ali na podlagi pravnih razlogov.

Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo , tudi glede kupčeve zmožnosti zaznavanja in popravljanja napak, ki so bile storjene pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Oddaj".

Če kupec ni potrošnik , je predlog za sklenitev kupne pogodbe odposlano naročilo blaga s strani kupca, sama kupoprodajna pogodba pa se sklene v trenutku potrditve, da je kupec sprejel kupčev predlog po elektronski pošti. V primeru, da kupec , ki ni potrošnik, ob naročilu vnese napačen kontakt po e-pošti, ga bo prodajalec o tem obvestil po telefonu in s tem potrdil prejem svojega predloga. V trenutku takega obvestila se nato sklene pogodba.

Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe potrjuje, da je prebral te pogoje, vključno s pritožbenim postopkom, in da se z njimi strinja. Kupec je pred dejanskimi izvedbami naročila dovolj informiran o teh pogojih in pritožbenem postopku ter ima možnost, da se z njimi seznani.

Obdobje za reševanje reklamacij se prekine, če prodajalec ni prejel vseh dokumentov, potrebnih za poravnavo reklamacije (deli blaga , drugi dokumenti itd.). Prodajalec je dolžan od kupca zahtevati dodatne dokumente v najkrajšem možnem času. Rok je od tega datuma prekinjen do dostave zahtevanih dokumentov s strani kupca.

Prodajalec si med drugim pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela pred sklenitvijo kupne pogodbe na podlagi dogovora s kupcem v naslednjih primerih: Blago se ne proizvaja več in ne dobavlja ali pa se je cena dobavitelja blaga bistveno spremenila . Če je kupec del ali celotno kupnino že plačal , se ta znesek nakaže na njegov račun ali naslov in kupoprodajna pogodba ne bo sklenjena.

Kupec izjavi, da so vsi podatki, navedeni v naročilu, pravilni, resnični, popolni in veljavni v času pošiljanja naročila.

Darila, ki jih dobite popolnoma brezplačno, ne morejo biti predmet pravic potrošnikov . Takšno blago spada pod režim darilne pogodbe in s tem povezano veljavno zakonodajo Češke republike.

Barvni odtenki blaga na slikah in tudi oblike se lahko razlikujejo od resničnosti (zaradi tehničnih razlogov, nastavitev monitorja, starosti, osvetlitve prostora, kota fotografij itd.). Fotografija je nazorna, dekoracija ni del izdelka, če ni drugače navedeno.

IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Ceno blaga in vseh stroškov, povezanih z dobavo blaga na podlagi pogodbe o nakupu, kupec lahko plača prodajalecu na naslednje načine:

 • v gotovini v vseh prostorih prodajalca,
 • brezgotovinsko plačilno kartico, kot so Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic v prostorih prodajalca in v spletni trgovini www.banaby.si.

Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne vpliva na naslednje določbe pogojev glede obveznosti plačila kupnine blaga vnaprej. V primeru plačila v gotovini ali v primeru plačila ob dostavi se kupnina plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila (plačilo vnaprej - predračun) je kupnina plačljiva v roku 7 dni od sklenitve kupne pogodbe. Račun zapade na dan, naveden na dokumentu.

V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj s simbolom spremenljivega plačila (številka naročila). V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko se na račun prodajalca nakaže ustrezen znesek. Prodajalec lahko v posameznih primerih zahteva plačilo celotne kupnine, preden blago pošlje kupcu . Določbe prvega odstavka § 2119. člena zakona št. 89/2012 Coll. Civilnega zakonika se ne uporabljajo. Popust na ceno blaga, ki ga prodajalec kupcu ponudi, ni mogoče kombinirati med seboj.

Preklic naročila je možen po telefonu ali e-pošti v 24 urah po naročilu na info@banaby.si. Možno je tudi, da pred oddajo naročila prekličete. Po odpremi naročila bo poštnina zaračunana v celoti, kot je navedeno v naročilu. Ta račun bo izdala računovodska služba podjetja in ga poslala na naslov prejemnika. Če je to običajno v poslovnih odnosih ali če tako določa splošna zavezujoča pravna ureditev, prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun - v zvezi s plačili, opravljenimi na podlagi nakupne pogodbe.

Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument - račun bo kupec kupcu izdal po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki poslal na kupčev elektronski naslov.

Prodajalec si pridržuje pravico do predplačila. Za naročila za netipično blago, izdelke, ki običajno niso na zalogi, in za naročila z višjim zneskom je potrebno predplačilo.

V. PRIDRŽEK NASLOVA

Prodajalec ostane lastnik blaga, dokler kupec v celoti ne plača. Vendar tveganje poškodbe blaga preide na kupca po prejemu. Škoda na blagu, ki je nastala med prenosom tveganja poškodovanja blaga na kupca, ne vpliva na njegovo obveznost plačila kupnine, razen če je prodajalec škodo povzročil s kršitvijo svoje obveznosti.

VI. DOSTAVA

Če je prodajalec po kupni pogodbi dolžan blago dostaviti na mesto, ki ga kupec navede v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi. Blago se šteje za dobavljeno v trenutku, ko ga kupec ali oseba, ki je za to pooblaščena, prevzame ali izroči prvemu prevozniku za prevoz do kupca, če je dogovorjeno, da blago pošlje kupcu.

Če se pogodbeni stranki s tem strinjata, bo prodajalec kupcu poskrbel za prevoz blaga ali blago poslal na zahtevani naslov. V primeru, da kraj za dostavo blaga običajno ni na voljo za prevoz blaga (neprehodna cesta, vstop v prepovedane prostore itd.), Je kupec dolžan prodajalca o tem obvestiti vnaprej v naročilu. Če tega ne stori, mu je dolžan povrniti škodo, povzročeno zaradi zapletov pri dostavi blaga.

Kupec je dolžan takoj po prevzemu blaga pregledati blago in ugotovljene pomanjkljivosti, če jih je očitno povzročil prevoznik. Če zaradi narave škode prevoznik ne more izključiti vzroka škode, ga zapišite v pritožbeno poročilo ustreznega prevoznika. Če dobavljeno blago očitno ne ustreza naročilu, je Kupec upravičen, da ga zavrne. Če je blago oddano v originalni embalaži in razpakirano šele po prejemu, je kupec dolžan opraviti pregled takoj po razpakiranju.

Če je način prevoza sklenjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza. Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni pogoji dostave prodajalca, če jih izda prodajalec.

Naročila, poslana na babynabytek.cz, so odposlana samo na Češkem.

VII. PRAVICE ZARADI POMANKLJIVE IZVEDBE

Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic, ki izhajajo iz pomanjkljivega opravljanja, urejajo ustrezni splošno zavezujoči predpisi (zlasti določbe oddelkov § 1914 do § 1925, oddelki § 2099 do § 2117 in oddelki § 2161 do § 2174 zakona št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik). Prodajalec potrošniku odgovori, da izdelek ob prejemu nima pomanjkljivosti. Zlasti prodajalec je potrošniku odgovoren za dejstvo, da je potrošnik v času, ko je blago prevzel:

 • stvar ima lastnosti, o katerih sta se dogovorili stranki, in če ni sporazuma, tiste lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na vrsto blaga in na podlagi oglaševanja, ki ga je prodajalec ustvaril,
 • stvar je primerna za namen, ki ga je prodajalec navedel za njeno uporabo ali za katerega se običajno uporablja taka stvar,
 • stvar ustreza kakovosti ali pogodbenemu vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena glede na pogodbeni vzorec ali model,
 • je stvar v ustrezni količini, meri ali teži,
 • stvar ustreza zahtevam veljavne zakonodaje Češke republike.

Če izdelek nima zgornjih značilnosti, potrošnik lahko zahteva tudi dostavo novega izdelka brez pomanjkljivosti, razen če je to zaradi narave napake nesorazmerno, če pa napaka zadeva le del artikla, potrošnik lahko zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to nesorazmerno zaradi narave napake, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima Potrošnik pravico napako odpraviti brezplačno. Potrošnik ima pravico dostaviti nov izdelek ali zamenjati del tudi v primeru ponovljive okvare, če artikla ne more pravilno uporabiti zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima potrošnik tudi pravico, da odstopi od pogodbe.

Če potrošnik ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavi pravice do dostave novega artikla brez pomanjkljivosti, do zamenjave njegovega dela ali popravljanja artikla, lahko zahteva primeren popust. Potrošnik je upravičen do primernega popusta, tudi če prodajalec ne more dostaviti novega artikla brez pomanjkljivosti, zamenjati njegovega dela ali popraviti artikla, pa tudi če prodajalec ne poskrbi za pravno sredstvo v razumnem roku ali če bi ureditev zdravila potrošniku povzročila velike težave.

Prodajalec bo kupcu pisno potrdil prejem reklamacije ali ga povabi, naj dopolni manjkajoče podatke. Doba za reševanje pritožbe je 30 dni od njenega prejema.

Pravica do pomanjkljive izvedbe ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako. Potrošnik ima pravico do napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih po prejemu. Če je okvara očitna v šestih mesecih od prejema, se šteje, da je bil izdelek ob prejemu pokvarjen. Zaradi uveljavljanja pravice do pomanjkljivosti kupljenega blaga prodajalec kupcu posreduje Obrazec za pritožbo . Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z prodajalčevo odgovornostjo za napake ureja prodajalčev pritožbeni postopek.

VIII. PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Če je kupoprodajna pogodba sklenjena s komunikacijo na daljavo (v spletni trgovini), ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe, brez navedenja razloga, v 14 dneh po prejemu blaga (če je v kupoprodajni pogodbi več vrst blaga ali dobava več delov, je to rok od datuma prejema zadnje dobave blaga). Odstop od kupne pogodbe je treba prodajalcu poslati do datuma, določenem v prejšnjem stavku. V primeru, da želi potrošnik v 14 dneh v skladu s prejšnjim odstavkom odstopiti od pogodbe, se obrne na prodajalca in pisno navede, da odstopa od pogodbe.

V odstopu bo navedel številko naročila, datum nakupa in številko računa za vračilo. Za odstop od kupoprodajne pogodbe potrošnik lahko uporabi tudi vzorec obrazca, ki ga je dal prodajalec, ki je priloga k tem pogojem. Potrošnik odstop od kupne pogodbe pošlje:

 • Naslov prodajalca: Babynabytek s.r.o, Bocanovice 116, 739 91 Bocanovice,
 • E-poštni naslov info@banaby.si

V primeru, da kupec v skladu s prejšnjimi odstavki odstopi od pogodbe, prodajalec vrne sredstva, kupljena od kupca (razen zneska, ki predstavlja dodaten strošek dostave blaga, ki ga je povzročil kupec izbran način dostave in je drugačen od najmanj drage vrste standardne dostave blaga, ki jo ponuja prodajalec ) 14 dni od odstopa od kupne pogodbe s strani kupca , na enak način kot je prodajalec prejel od kupca , razen če kupec ne določi drugače. Prodajalec ima pravico tudi vrniti izvedbo, ki jo je dal kupec ob vrnitvi blaga kupcu ali na kakršen koli drug način, če se kupec strinja in kupec ne povzroči dodatnih stroškov.

Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih sredstev kupcu, preden kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu. Vendar določb zakona o odstopu od pogodbe v roku 14 dni ni mogoče razumeti kot možnost brezplačnega božjega zadolževanja . V primeru, da potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prevzemu izvedbe, mora prodajalcu v 14 dneh po odstopu od pogodbe dati vse, kar je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe. Če to ni več mogoče (npr. V tem času je bilo blago uničeno ali dotrajano), mora potrošnik zagotoviti denarno nadomestilo v zameno za tisto, česar ni več mogoče izdati.

Če je vrnjeno blago le delno poškodovano, prodajalec od kupca lahko zahteva odškodnino in odškodninsko zahtevo povrne z vrnjeno kupnino. V takšnem primeru je prodajalec dolžan dokazati škodo. Prodajalec vrne Potrošniku samo znižano kupnino. Prodajalec lahko od kupnine, ki jo kupcu vrne, odšteje njegove dejanske stroške, ki so nastali v zvezi z vračilom blaga.

Doba za odstop od pogodbe traja 14 koledarskih dni (ne delovnih dni ) in se začne naslednji koledarski dan po prejemu blaga s strani potrošnika, medtem ko mora odstop od kupne pogodbe dobavitelju poslati najpozneje zadnji dan tega obdobja. Potrošnik v skladu z določbami oddelka 1837 civilnega zakonika nima pravice do odstopa od pogodbe, zlasti v primeru pogodb:

 • opravljanje storitev, če so bile opravljene z njegovim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopne dobe in je prodajalec potrošnika pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takšnem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe,
 • dobava blaga ali storitev, katere cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu neodvisno od volje prodajalca in ki se lahko pojavijo v obdobju za odstop od pogodbe,
 • dobava blaga, ki je bilo spremenjeno ali izdelano po željah potrošnika ali za njegovo osebo, takšna sprememba pa pomeni tudi barvno obdelavo blaga po kupčevih željah,
 • popravilo ali vzdrževanje na mestu, ki ga potrošnik določi na njegovo zahtevo; vendar to ne velja v primeru naknadnih popravil, ki niso zahtevane, ali dobave rezervnih delov, ki niso zahtevani,
 • dostava blaga v zaprti embalaži, ki jo je potrošnik odstranil iz paketa in je iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti.

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila za blago, označeno z izrazom "Trenutno ni na voljo", če blaga ni več mogoče dostaviti ali zamenjati z drugim modelom ali če se je njegova cena bistveno spremenila in kupec tega pred nakupno pogodbo ne sprejme. Prodajalec kupca obvesti o tej situaciji. Če je bil del ali celotno naročilo plačano, bo denar vrnjen na kupčev račun.

IX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki o kupcu se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo Češke republike, zlasti z zakonom št. 101/2000 Coll. O varstvu osebnih podatkov. Kupec s sklenitvijo pogodbe izraža soglasje z obdelavo in zbiranjem njegovih osebnih podatkov v bazi prodajalca po uspešni izpolnitvi pogodbe do trenutka pisnega izražanja nestrinjanja s to obdelavo. Kupec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, vključno z drugimi zakonskimi pravicami do teh podatkov. Osebni podatki se lahko na podlagi pisne zahteve kupca odstranijo iz baze podatkov. Osebni podatki kupcev so v celoti zavarovani pred zlorabo.

Osebni podatki kupca dobavitelj ne posreduje nobeni drugi osebi. Izjema so zunanji prevozniki, katerim se osebni podatki kupcev prenesejo v najmanjšem obsegu, ki je potreben za dostavo blaga. Posamezne pogodbe arhivira upravljavec po njihovi sklenitvi, v elektronski obliki in so dostopne samo upravljavcu trgovine.

Prodajalec lahko ob privolitvi obdela tako imenovane „piškotke“ za lažje zagotavljanje storitev informacijske družbe v skladu z določbami Direktive 95/46 / ES o „cookies“ ali podobnih orodjih in zagotovi, da je kupec seznanjen z informacijami so shranjeni v terminalski opremi, ki jo uporabljajo. Kupci lahko zavrnejo dovoljenje shranjevanja piškotkov ali podobnih orodij na svojih končnih napravah, npr. z zagonom anonimne funkcije brskanja v svojem brskalniku.

X. STROŠKE UPORABE SREDSTEV ZA KOMUNIKACIJO NA DALJAVO

Kupec se strinja z uporabo sredstev komunikacije na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec zaradi uporabe sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam.

XI. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu določb prvega odstavka § 1826. člena. e) Zakona št. 89/2012 Coll., civilnega zakonika. Prodajalec obravnava pritožbe potrošnikov preko elektronskega naslova info@banaby.si ali preko telefonske linije na +420 228 884 992 . Prodajalec bo informacije o rešitvi reklamacije kupca poslal na sporočen kupčev elektronski naslov, ali se obrne na kupca preko priložene telefonske številke.

Prodajalec ima pravico do prodaje blaga na podlagi dovoljenja. Dovoljenje za trgovino v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za izdajo dovoljenj za promet. Urad za varstvo osebnih podatkov nadzoruje področje varstva osebnih podatkov. Češki nadzorni organ za trgovino v omejenem obsegu nadzoruje spoštovanje zakona št. 634/1992 Coll. O varstvu potrošnikov.

Kupec s tem prevzame spremembe okoliščin v smislu določb drugega odstavka § 1765. člena zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika.

XII. KONČNE DOLOČBE

Ti pogoji veljajo, kot je navedeno na spletni strani prodajalca, na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe. Po potrditvi s strani prodajalca se potrošniško naročilo arhivira kot sklenjena pogodba zaradi izpolnitve in nadaljnjih evidenc, njegov status pa je dostopen kupcu . Pogodba se lahko sklene v češkem jeziku ali v drugih jezikih, razen če to ni razlog za njeno sklenitev.

Kupec se z nakupom strinja s pošiljanjem komercialnih sporočil. Ti pogoji omogočajo potrošniku, da jih arhivira in reproducira. Kupec ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe sprejme vse določbe pogojev, ki veljajo na dan pošiljanja naročila, vključno s ceno naročenega blaga, ki je navedena v potrjenem naročilu, razen če se v določenem primeru izrecno dogovori drugače. Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. To ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz splošno zavezujočih predpisov.

Če katera koli določba teh pogojev postane ali postane neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve kupoprodajne pogodbe ali poslovnih pogojev zahtevajo pisni obrazec. Dodatek k pogojem poslovanja je vzorčni obrazec za odstop od kupne pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Te spremembe ne veljajo za naročila, dokončana pred uveljavitvijo ustreznih sprememb.

V primeru, da med nami in potrošnikom nastane potrošniški spor iz pogodbe o nakupu ali pogodbe o opravljanju storitev, ki je ni mogoče rešiti medsebojno, potrošnik lahko poda predlog za izvensodno reševanje takšnega spora na določeno izvensodno reševanje potrošniških sporov. Inšpekcija, Centralni inšpektorat - oddelek za reševanje sporov, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e-pošta: adr@coi.cz, splet: adr.coi.cz. Potrošnik lahko uporablja tudi spletno platformo za reševanje sporov, ki jo je ustanovila Evropska komisija na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Spremembe pogojev so učinkovite z objavo na spletni strani.

V skladu z zakonom o registraciji prodaje je prodajalec kupcu dolžan izdati potrdilo. Hkrati je dolžan prejeti prihodek prijaviti pri davčnem upravitelju na spletu; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.

Kontaktni podatki prodajalca so:

 • skladišče: Babynabytek s.r.o., Bocanovice 116, Bocanovice 73991
 • sedež: Babynabytek s.r.o., Bukovec 259, 739 85 Bukovec

Objavljeno 20. 9. 2018