Banaby.si   »   Reklamacijski pogoji

Reklamacijski pogoji

Ta pritožbeni postopek je bil pripravljen v skladu z določbami zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika in zakona št. 634/1992 Coll., Zakona o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu "Zakon") in se uporablja za potrošniško blago (v nadaljnjem besedilu "Blago"), za katero kupec lahko uveljavlja pravice iz odgovornosti za napake v garancijskem roku (v nadaljnjem besedilu "reklamacija").

Potrošnik je vsaka oseba, ki zunaj obsega svoje poslovne dejavnosti ali izven obsega samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s podjetnikom ali drugače sodeluje z njim.

Prodajalec je trgovsko podjetje Babynabytek s.r.o., s sedežem Bukovec 259, 739 85 Bukovec, IČ: 294 41 102, DIČ: CZ29441102, vpisano v trgovski register pod datoteko št. C 53377, ki se hrani na deželnem sodišču v Ostravi. Babynabytek s.r.o. je oseba, ki pri sklepanju in izvajanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti. Gre za podjetnika, ki kupca neposredno ali prek drugih dobaviteljev oskrbuje s proizvodi ali opravlja storitve.

Kupec naše spletne trgovine je „potrošniški kupec“ ali „kupec“, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti.

Pomanjkljivosti blaga

Prodajalec potrošniku odgovori, da izdelek ob prejemu nima pomanjkljivosti. Prodajalec je zlasti odgovoren za izdelek, da je ga potrošnik prevzel.

  • stvar ima lastnosti, o katerih sta se dogovorili stranki, in če ni sporazuma, tiste lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na vrsto blaga in na podlagi oglaševanja, ki ga je ustvaril prodajalec,
  • stvar je primerna namenu, ki ga je prodajalec navedel za njeno uporabo ali za katerega se običajno uporablja ta stvar,
  • stvar ustreza kakovosti ali pogodbenemu vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena glede na pogodbeni vzorec ali model,
  • stvar je v ustrezni količini, meri ali masi
  • stvar ustreza zahtevam zakonskih predpisov

Pravice iz napak na blagu

Če izdelek nima zgornjih značilnosti, potrošnik lahko zahteva tudi dostavo novega izdelka brez pomanjkljivosti, razen če je to zaradi narave napake nesorazmerno, če pa napaka zadeva le del artikla, potrošnik lahko zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe.

Če pa je to nesorazmerno zaradi narave okvare, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima potrošnik pravico do brezplačne odprave napake.

Potrošnik ima pravico dostaviti nov izdelek ali zamenjati del tudi v primeru ponovljive okvare, če artikla ne more pravilno uporabiti zaradi ponovitve okvare po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima potrošnik tudi pravico, da odstopi od pogodbe.

Če potrošnik ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavi pravice do dostave novega artikla brez napak, do zamenjave njegovega dela ali popravljanja artikla, lahko zahteva primeren popust. Potrošnik je upravičen do primernega popusta, tudi če mu prodajalec ne more dostaviti novega izdelka brez pomanjkljivosti, zamenjati njegovega dela ali popraviti artikla, pa tudi če prodajalec ne bo odpravil situacije v razumnem roku ali bi potrošniku ustvaril velike težave.

Pravica pomanjkljive izvedbe ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako ali če je kupec sam povzročil napako.

Garancijska doba

Potrošnik je upravičen uveljaviti pravico iz napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih po prejemu. Če je okvara očitna v šestih mesecih od prejema, se šteje, da je bil izdelek pokvarjen ob prejemu.

Garancijska doba začne teči, ko kupec prevzame blago. Garancijski rok za potrošnega kupca je 24 mesecev, za kupca, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti, pa je garancijski rok le 12 mesecev. Garancijski rok se podaljša za čas, za katerega je bilo blago v garancijskem popravilu. V primeru zamenjave blaga začne teči nova garancijska doba.

Drugo

Odgovornost prodajalca ne velja v primeru obrabe, ki jo povzroča običajna uporaba. Prav tako ne velja, če gre za napako izdelka kupljenega po nižji ceni kot je bila prvotno dogovorjena in v primeru napake pri rabljeni stvari, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe.

Prodajalec mora na zahtevo potrošnika pisno potrditi obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljivega opravljanja, v obsegu, ki ga določa zakon (garancijski list). Če narava artikla to omogoča, zadošča, da kupcu namesto garancijske kartice izda potrdilo o nakupu, ki vsebuje podatke (račun), ki morajo vsebovati podatke kot garancijski list. Garancijski list mora vsebovati ime in priimek, ime ali firmo prodajalca, identifikacijsko številko, sedež, če je pravna oseba, ali prebivališče, če gre za fizično osebo. Če je zagotovljena garancija daljša od zakonske garancije, prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg podaljšanja garancije.

Potrošnik je upravičen do odstopa od pogodbe v vseh primerih, ki jih določa zakon. Odstop začne veljati za prodajalca od trenutka, ko mu dostavi izjavo kupca o odstopu od pogodbe, če so izpolnjeni vsi potrebni zakonski pogoji. V primeru odstopa od pogodbe , se pogodba odpove takoj in v tem primeru je stranka dolžna vrniti vse, kar ji je bilo zagotovljeno s strani naročnika. V primeru odpovedi pogodbe zaradi uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz odgovornosti za napake, kupec vrne izvedbo, ki jo je dal prodajalec, le v obsegu, ki je v okoliščinah objektivno možna.

Reševanje reklamacij

Kupec izpolni »obrazec za pritožbo« na spletni strani www.babynabytek.cz (za hitrejšo obdelavo vaše pritožbe priporočamo to spletno različico) ali izpolnjen »natisnjeni Obrazec za pritožbo« skupaj z blagom pošlje na naslov prodajalčevega skladišča na: Babynabytek sro, Bocanovice 116, Bocanovice 73991, nato pa bo od prodajalca prejel obvestilo o prejemu reklamacije na navedeni e-poštni naslov. Če se pomanjkljivost nanaša na blago, ki ga je treba poslati proizvajalcu v popravilo ali kupec ni zadovoljen s pošiljanjem dela blaga, ga prodajalec povabi, da ga pošlje na zgornji naslov skladišča / centra za kupce.

Prodajalec pošlje pritožbo za poravnavo proizvajalcu in po prejemu izjave proizvajalca o reklamaciji bo prodajalec kupca obvestil o poravnavi reklamacije in nadaljnjem postopku. Pritožbe, vključno z odpravo napak, bomo reševali brez nepotrebnega odlašanja najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec dogovorita o daljšem roku. Po preteku tega obdobja se kupcu dodelijo enake pravice, kot če bi šlo za bistveno kršitev pogodbe.

Obdobje za reševanje reklamacij se prekine, če prodajalec ni prejel vseh dokumentov, potrebnih za poravnavo reklamacije (deli blaga, drugi dokumenti itd.). Prodajalec je dolžan od kupca zahtevati dodatne dokumente v najkrajšem možnem času. Rok je od tega datuma prekinjen do dostave zahtevanih dokumentov s strani kupca.

V primerih, ko je potrebno blago odpreti prodajalcu ali servisnemu centru, kupec v svojem interesu zagotovi, da je blago pakirano v ustreznem in dovolj zaščitenem embalažnem materialu, da izpolnjuje zahteve prevoza krhkega blaga, vključno z vsemi dodatki in pošiljko označi z ustreznimi simboli.

Servisni center bo od kupca zahteval, da prevzame popravljeno blago, potem ko je reklamacija pravilno izpeljana.

Pravica do uveljavljanja garancije poteče v primeru nestrokovne namestitve ali neprofesionalnega naročanja blaga, pa tudi v primeru neprofesionalnega ravnanja, torej zlasti pri uporabi blaga v pogojih, ki ne ustrezajo parametrom, določenim v dokumentaciji blaga.

Med vsakim obiskom serviserja pri kupcu je treba pripraviti poročilo o ugotovljenih napakah in obliki njihove odprave. Brez takega protokola se obisk serviserja ne upošteva.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe ali zagotavljanja popusta na kupnino kupcu vrne ustrezno plačilo s prenosom na bančni račun ali izročeno v gotovini na blagajni na sedežu podjetja ali v prostorih prodajalca.

Kupec je dolžan takoj po prevzemu zahtevanega blaga pregledati blago in odkrite pomanjkljivosti, če jih je prevoznik očitno povzročil, oz. če povzročitelja škode zaradi narave škode ni mogoče izključiti, jo zapišite v pritožbeno poročilo ustreznega prevoznika.

Kupec je dolžan sporočiti napake, nastale zaradi prevoza, v roku 3 dni od prejema pošiljke bodisi od prevoznika samega ali od prodajalca. Kupec prevozniku ali prodajalcu predloži foto dokumentacijo poškodovanega blaga, transportno embalažo in nalepke, ki jih embalaža vsebuje. Okvare, ki jih je povzročil prevoznik in v roku 3 dni po prejemu niso bile pisno javljene s strani kupca dobavitelju, se kasneje ne bodo upoštevale.

Končne določbe

Ta pravila o pritožbah začnejo veljati 14. maja 2014. Pridržujemo si pravico do sprememb pravil o pritožbah.